Положення

«Затверджено»

Додаток 1

до рішення сесії Скалатської міської ради

від 16 лютого 2022 року 1889

ПОЛОЖЕННЯ

Про структурний підрозділ

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Скалатської міської ради

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Скалатської міської ради (далі – Центр) утворено як виконавчий орган Скалатської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається Скалатською міською радою.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Скалатської міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Центру є:

1) реалізація державної політики з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території Скалатської міської об’єднаної територіальної громади;

2) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

3) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

4) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр;

5) захист персональних даних;

6) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

7) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу фізичної особи – підприємця, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до законодавства;

8) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичної особи, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

9) реалізація повноважень у сфері реєстрації актів цивільного стану відповідно до вимог чинного законодавства;

10) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг адміністратором , та у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг (якщо послуга у центрі не може бути надана адміністратором ,або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єкта звернення та / або публічних інтересів).Окремі адміністративні послуги можуть надаватися через «ЦНАП» посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень з органом який утворив «ЦНАП».

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Скалатською міською радою. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі може здійснюватись прийняття звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням Скалатської міської ради.

Для зручності суб’єктів звернень у центрі відповідно до узгоджених рішень (в тому числі з визначенням графіку та інших умов) працюють представники суб’єктів надання адміністративних послуг (територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації тощо) представники суб’єктів надання послуг – електро-, газо-, водопостачання і водовідведення, а також, відповідно до рішення Скалатської міської ради – інших структурних підрозділів міської ради.

7. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі, звертається до адміністратора, або у випадках передбачених законодавством – державного реєстратора, головного спеціаліста, спеціаліста (який здійснює функції адміністратора), представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

9. Центр очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

10. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, працівників Центру (державних реєстраторів та спеціалістів), контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції місцевому голові та місцевій раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) звітує про проведену роботу Центру у визначеному порядку;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

11. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

Кількість адміністраторів визначається міською радою відповідно до чисельності населення, географічного розташування та затвердженого переліку послуг .

12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

13. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які надаються через Центр;

2) прийняття та опрацювання від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг безпосередньо адміністратором, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

14. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

15. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

16. Державний реєстратор має печатку (штамп), у тому числі електронну, та електронний цифровий підпис.

17. Основними завданнями державного реєстратора є:

1) забезпечення проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та/або державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;

2) забезпечення ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та/або державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

4) здійснення інших заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;

5) внесення пропозицій начальнику відділу щодо удосконалення роботи з питань державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

6) виконання функції адміністратора Центру;

7) діє в межах повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджуються міським головою.

18. Головний спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

19. Основними обов’язками головного спеціаліста є:

1) забезпечення прийому, видачі, та опрацювання документів пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

3) виконання функції адміністратора Центру;

4) діє в межах повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджуються міським головою.

20. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

21. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Скалатській міській раді можуть бути утворені віддалені робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням місцевої ради.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

22. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Конкретний режим роботи Центру, включаючи час прийому суб’єктів звернення, визначається відповідно до законодавства.

23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.