Положення про відділ

Це положення визначає порядок діяльності економічного відділу апарату Скалатської міської ради, об'єднаної територіальної громади, розроблено у відповідності до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.Загальні положення

1.1 Економічний відділ Скалатської міської ради, об'єднаної територіальної громади (далі - Відділ) є структурним підрозділом апарату Скалатської міської ради, об'єднаної територіальної громади (далі - міська рада) який створюється та затверджується рішення сесії міської ради, за поданням міського голови, підпорядковується міському голові, та діє в межах юрисдикції міської ради.

1.2 Відділ створюється для здійснення координації дій в сфері економічного розвитку Скалатської об'єднаної територіальної громади та забезпечення виконання програм та заходів спрямованих на реалізацію процесів з метою впливу на економічний розвиток Скалатської об'єднаної територіальної громади.

1.3 У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями міського голови, та цим Положенням.

1.4 Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє із структурними підрозділами Скалатської міської ради, районною та обласною державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями та відповідними службами.

1.5 Структура та чисельність працівників Відділу затверджується рішенням сесії Скалатської міської ради за поданням міського голови.

1.6 Положення про Відділ затверджується рішенням сесії Скалатської міської ради.

2. Завдання та функції Відділу

2.1.1 Основними завданнями Відділу є:

· підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку Скалатської об'єднаної територіальної громади (далі - громади), інших цільових програм що стосуються компетенції відділу, подання їх на затвердження, організація та контроль за їх виконання;

· здійснення діяльності яка спрямована на збалансований економічний та соціальний розвиток громади, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;

· попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території громади, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності;

· подання до районної, обласної рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району і області, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території громади, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком громади та задоволенням потреб населення;

· сприяння залученню підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку громади, координація цієї роботи на території громади;

· здійснення аналізу щодо раціональної фінансової діяльності, виявлення використання фінансових резервів з метою досягнення найбільшої ефективності діяльності, раціонального використання бюджетних коштів.

· залучення інвестиції, заохочення до співпраці інвесторів.

2.1.2 Відділ відповідно до покладених до нього завдань:

· здійснює необхідні заходи щодо реалізації державної та регіональної політики щодо економічного розвитку громади;

· забезпечення виконання програм, контроль за їх виконанням та здійснення заходів, спрямованих на реалізацію економічного розвитку громади;

· сприяє ефективному проведенню економічних реформ;

· здійснює аналіз економічного та соціального розвитку громади, малого підприємництва, які є основою для складання міського бюджету;

· обґрунтовує пріоритети та цілі соціально-економічного розвитку громади;

· аналізує роботу промислових та комунальних підприємств, закладів по наданню платних послуг та торгівлі;

· готує план діяльності з розробки проектів регуляторних актів. Веде реєстр діючих регуляторних актів Відділу;

· приймає участь у розробці програм зайнятості населення міста;

· вживає заходи для розширення міжрегіональних економічних зв'язків;

· бере участь у розробленні заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів;

· узагальнює проекти кошторисів доходів та видатків;

· забезпечення здійснення своєчасного доведення затверджених граничних показників до централізованих бухгалтерій, одержувачів коштів з метою складання ними помісячних планів асигнувань та кошторисів доходів і видатків;

· здійснення заходів щодо забезпечення цільового використання коштів згідно із затвердженими кошторисами підконтрольних Скалатській міській раді установах, закладах, організаціях;

· Організовує підготовку науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, інших заходів щодо питань віднесених до компетенції Відділу;

· Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, уразі потреби вживає заходи до усунення причин, що зумовили їх появу;

· проводить серед населення інформаційну та роз'яснювальну роботу, зокрема через засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

· у межах компетенції, розробляє проекти розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів Скалатської міської ради, (рішення сесії, рішення виконавчого комітету).

· Здійснює інші повноваження в межах чинного законодавства України та компетенції Відділу.

3. Права та обов'язки Відділу

3.1 Запитувати від керівників структурних підрозділів обласних та районних державних адміністрацій, вищестоящих та контролюючих органів, інших організацій необхідні матеріали (доповідні записки, довідки, узагальнення, проекти розпоряджень, картографічні інформаційні матеріали тощо).

3.2 Запитувати від структурних підрозділів міської ради, інших органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформації та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій.

3.3 Брати участь у нарадах, сесіях Скалатської міської ради та інших заходах з питань які відносяться до компетенції Відділу, що проводяться в Скалатській міській раді, структурних підрозділах Скалатської міської ради, та підпорядкованих їй установах, а також скликати наради з питань що належать до компетенції відділу.

3.4 Залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів Скалатської міської ради, для проведення перевірок і вжиття необхідних заходів для вирішення питань віднесених до компетенції Відділу.

3.5 Звертатися до Скалатської міської ради з клопотанням про розгляд питання щодо скасування прийнятих нею рішень, які суперечать чинному законодавству України з питань віднесених до компетенція Відділу.

3.6 Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з структурними підрозділами Скалатської міської ради, та вищестоящими та контролюючими органами, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

3.7 Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Відділу;

3.8 Контролювати використання коштів для реалізації погоджених програм, проектів, заходів у сфері та компетенції діяльності Відділу;

3.9 Користуватись в установленому порядку інформаційними базами, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами наявних у Скалатській міській раді, та підпорядкованих їй організаціям.

3.10 За розпорядженням міського голови входити до складу координаційних комісій, експертних та робочих груп для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів.

3.11 Представляти в установленому порядку інтереси структурного підрозділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4. Структура та чисельність Відділу

4.1 Чисельність Відділу становить штатних одиниці, а саме: керівник відділу та спеціалісти відділу.

4.2 Структура та чисельність Відділу затверджується рішенням сесії Скалатської міської ради, з подання міського голови.

4.3 Відділ очолює - Керівник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в установленому порядку з дотриманням чинного законодавства України.

Спеціалісти відділу призначаються на посаду міським головою у відповідному порядку з дотриманням чинного законодавства України.

4.4 У своїй діяльності Відділ підпорядкований міському голові.

5. Керівник Відділу

5.1 Здійснює керівництво діяльністю Відділу та несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Відділ.

5.2 Визначає завдання розподіляє та доводить до відома функціональні обов'язки між працівниками Відділу.

5.3 Планує роботу Відділу і забезпечує виконання завдань та функцій Відділу.

5.4 Аналізує результати роботи Відділу і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності Відділу. Забезпечує додержання працівниками Відділу чинного законодавства України.

5.5 Вносить подання про переміщення, заохочення та стягнення щодо працівників Відділу.

5.6 Звітується перед міським головою про виконання покладених на Відділ завдань та функцій.

5.7 Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Скалатської міської ради, підприємствами, установами та організаціями.

5.8 Видає в межах своєї компетенції накази та доручення, обов'язкові для виконання спеціалістами Відділу.

5.9 Готує проекти рішень актів Скалатської міської ради (розпорядження міського голови, рішення сесії та рішення виконавчого комітету Скалатської міської ради) з питань, віднесених до компетенції Відділу, та контролює їх виконання.

5.10 Веде особистий прийом громадян в межах своєї компетенції;

5.11 Виконує інші доручення та розпорядження міського голови.

6. Прикінцеві положення

6.1 Покладання на Відділ завдань та функцій, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції Відділу, не допускається.

6.2 Скалатська міська рада створює належні умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує приміщенням, сучасними засобами оргтехніки і зв'язку, нормативними актами і довідковими матеріалами з питань компетенції Відділу тощо, у межах своїх фінансових можливостей.

6.3 Це Положення, а також зміни та доповнення до цього Положення, затверджуються рішенням сесії Скалатської міської ради, з подання міського голови.

6.4 На час відсутності керівника Відділу у зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами його обов'язки виконує спеціаліст Відділу - відповідно до розпорядження міського голови.